§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Salon realizuje Usługi od poniedziałku do soboty
 2. W dni świąteczne oraz ustawowo wolne Salon będzie nieczynny*

*Istnieje możliwość umówienia się w dni wolne od pracy, do usługi doliczamy wówczas 100%

 1. Klient przed skorzystaniem z Usług – jeżeli jest to wymagane – powinien wypełnić stosowne formularze oraz zapoznać się wyczerpująco z informacjami udostępnionymi przez Personel Salonu o danym zabiegu kosmetycznym/usłudze w celu realizacji zakwalifikowania Go do zabiegu kosmetycznego/skorzystania z usługi oraz wyrażenia przez Klienta pełnej i świadomej zgody na przeprowadzenie zabiegu kosmetycznego/usługi przez wykwalifikowany personel salonu.
 2. Klient zobowiązany jest do nie zatajenia informacji o stanie zdrowia, przeciwskazań lub innych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla przeprowadzenia danego Zabiegu kosmetycznego/Skorzystania z danej Usługi.

§ 2. Realizacja Usług i Zabiegów kosmetycznych

 

 1. Klientem jest osoba pełnoletnia posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. W przypadku osób w wieku poniżej 18-tego roku życia zgoda na wykonanie zabiegu kosmetycznego/usługi musi być wyrażona również̇ przez jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku braku przedłożenia takowej zgody personel salonu uprawniony jest do odmowy wykonania danego zabiegu kosmetycznego lub innej usługi.
 3. Usługi oferowane przez Salon Visage są realizowane według aktualnego cennika, którego zakres znajduje się w lokalu.
 4. Wskazane ceny są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 5. Zakupione karnety nie podlegają zwrotowi.
 6. Karnet należy wykorzystać do 3 miesięcy
 7. Zakupione karnety lub usługi należy zrealizować w podanych terminach.
  Po podanym terminie Umowa zawarta z Klientem wygasa, a realizacja usług/zabiegów kosmetycznych nie będzie możliwa.
 8. Salon Visage dopuszcza możliwość zmiany przez Klienta usług na inne (aktualnie będące w ofercie).
 9. Jeżeli po zamianie wskazanej w punkcie 7 powyżej przez Klienta na koncie Klienta pozostała kwota wynikająca z różnicy cen, Klient ma prawo do wyboru z kilku opcji: kwota ta będzie odliczona od wartości kolejnego, opłaconego przez Klienta rachunku, lub zwrócona w formie bonu.
 10. Klient ma możliwość zawieszenia Karnetu do 14 dni 2 razy do roku bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

§ 3. Rezerwacja i Wizyty

 

 1. Skorzystanie z usług w Salonie Visage odbywa się wyłącznie po uprzedniej rezerwacji przez Klienta.
 2. Klient może dokonać rezerwacji oraz anulowania, zmiany dokonanej rezerwacji poprzez kontakt osobisty lub  telefoniczny.
 3. Salon Visage  przy rezerwacji wizyty uprawniony jest do pobrania zadatku w wysokości 50% wartości wykonywanej usługi.
 4. Wartość zadatku podlega zaliczeniu na poczet ceny usługi.
 5. W przypadku niestawienia się Klienta w zarezerwowanym terminie i godzinie bez wcześniejszego odwołania/zmiany zgodnie z regulaminem, Salon Visage ma prawo do zatrzymania opłaconego przez Klienta zadatku.
 6. Klient ma prawo odwołać rezerwację najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed umówionym terminem wykonania usługi/zabiegu kosmetycznego.
 7. Klient może przepisać daną usługę raz, kolejna próba przepisania może się wiązać z pobraniem zadatku w wysokości 50% wartości danej usługi. W przypadku nie stawienia się lub nie odwołania wizyty minimum 24h wcześniej kwota ta przepada.
 8. W przypadku gdy klient nie stawi się na umówioną usługę i jej nie odwoła zostanie obciążony 100% kwoty usługi na którą się nie stawił przy kolejnej wizycie.
 9. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przybycie do salonu, ewentualne spóźnienia akceptowalne są do 15 min. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi. W niektórych przypadkach spóźnienie może skutkować nie wykonaniem usługi. Usługa przepada również gdy klient korzysta z Bonu Upominkowego.
 10. Jeżeli osoba dysponująca Bonem Upominkowym nie przyjdzie na umówioną wizytę lub nie odwoła jej min. 24h wcześniej( mimo ważności bonu) Salon traktuje usługę jako wykonaną i nie ma możliwości zwrotu gotówki za zakupione zaproszenie.
 11. Bonów Upominkowych nie wymieniamy na gotówkę.
 12. Klient przed skorzystaniem z usług powinien pojawić się w Salonie Visage
  – z 20 minutowym wyprzedzeniem przed 1 wizytą, w celu założenia karty Klienta oraz dokonaniem formalności z personelem salonu
  – z 10 minutowym wyprzedzeniem przed każdą kolejną wizytą, w celu przebrania się przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 13. Zakup usługi w Salonie Visage jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z  usług oferowanych przez salon, poddaje się zabiegom z własnej nieprzymuszonej woli oraz ,że zapoznał się z cennikiem, niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Zatajenie schorzeń chorób lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia w/w informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klient zobowiązany jest również do poinformowania personelu Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów. Za ewentualne konsekwencje klient będzie ponosił odpowiedzialność.

14. Salon Visage w sytuacjach nadzwyczajnych/awaryjnych takich jak: awaria mediów, sprzętów lub innych wypadków losowych zastrzega możliwość zmiany terminu wizyty Klienta. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub sms-owo aby dostosować odpowiednią datę i czas realizacji usługi do Niego.

§ 4. Płatności

 1. Usługi świadczone w Salonie Visage są odpłatne.
 2. Za usługi świadczone w Salonie Visage Klient ma możliwość zapłaty w następujący sposób:
 3. Gotówką
 4. Kartą Płatniczą
 5. Kartą Kredytową

 

§ 5. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient podczas korzystania z usług Salonu Visage ma prawo do:
  a) poszanowania godności oraz traktowania przez personel salonu w sposób uprzejmy i z należytą starannością,
  b) świadczenia usług przez personel salonu, który jest odpowiednio przeszkolony, posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli jest to niezbędne również prawne do realizacji usług/zabiegów kosmetycznych,
  c) zachowania poufności przez personel salonu do wszelkich informacji o jakich personel salonu dowiedział się podczas świadczenia usług Klientowi,
  d) otrzymania wyczerpujących informacji na temat zabiegów kosmetycznych/usług, z których Klient chce skorzystać w tym m.in o zagrożeniach, efektach, przeciwskazaniach, skutkach ubocznych, zaleceniach przed i po.
  e) do przestrzegania przez personel salonu bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania usług,
 2. Obowiązkiem Klienta jest:
  a) przestrzeganie Regulaminu, obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz przestrzeganie zaleceń personelu salonu,
  b) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  c) zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
  d) posiadania dokumentu tożsamości, na podstawie którego można zidentyfikować tożsamość,
  e) zakaz wprowadzania zwierząt na teren Salonu Visage – z wyjątkiem Psa Przewodnika albo Psa Asystującego w rozumieniu Art. 2 pkt. 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 

§ 6. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja musi być przedstawiona nie później niż 3 ni po wykonaniu usługi.
 3. Kontakt przyspieszający rozpatrzenie
  c) telefoniczny– personel Salonu spisuje notatkę podczas rozmowy,
  d) rozmowa z menagerem lub właścicielem salonu
 4. Podczas składania reklamacji Klient powinien podać dane osobowe, zakres reklamacji (co reklamuje) oraz żądania jakie wnosi.
 5. Salon Visage rozpatrzy reklamację w ciągu 3 dni, a odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi w formie ustnej lub pisemnej.

§ 7. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 1. Urządzenia ustawia, uruchamia i kończy usługę personel salonu
 2. Klient zobowiązany jest przestrzegać zaleceń i instrukcji personelu salonu.
 3. Klient podczas korzystania z usług Salonu Visage  powinien poinformować personel salonu o pogorszeniu stanu zdrowia – jeżeli takowe ma miejsce,
 4. Korzystanie z urządzeń znajdujących się w Salonie Visage jest możliwe tylko zgodnie z jego przeznaczeniem
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, których dokonał w wyposażeniu Salonu Visage zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. W przypadku dokonania uszkodzeń przez osoby do 18 roku życia, odpowiadają za nie ich przedstawiciele ustawowi.
 6. W przypadku niestosowanego zachowania, naruszenia przebiegu procesu zabiegu kosmetycznego/usług, rażącego naruszenia porządku przez Klienta na terenie Salonu Visage, personel salonu ma prawo przerwać usługę/zabieg kosmetyczny oraz poprosić o opuszczenie Salonu Visage.

§ 9. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Agnieszka Adamczak Salon Visage ul. Globusowa 2702-436 Warszawa NIP: 5221001621, Regon: 010697134 tel. 513074344 e-mail salon@visage.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych.
 3. Administrator wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dokłada staranności aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą.
 5. KIEDY ZBIERAMY TWOJE DANE?
  Podczas kontaktu z nami oraz świadczenia usług: Przetwarzamy takie Dane Osobowe, które są niezbędne są do prowadzenia z Tobą komunikacji (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie) oraz do zrealizowania Twojej prośby, Niezbędne do wykonania Umowy.
 6. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi oraz
 9. Profilowanie i podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany
  Administrator nie dokonuje profilowania ani podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
 10. Odbiorcy Państwa Danych
  Muszą Państwo wiedzieć, że Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które świadczą dla nas usługi. Podmioty trzecie to np. wyspecjalizowani dostawcy usług hostingu, domeny, usług analitycznych, usług windykacyjnych, kurierskich, pocztowych, obsługujący korespondencję lub działania marketingowe. Starannie wybieramy podmioty, które współpracują z nami w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
 11. Przysługują Państwu następujące prawa:
  – prawo dostępu do Danych Osobowych,
  – prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych,
  – prawo do sprostowania Danych Osobowych,
  – prawo do usunięcia Danych Osobowych
  – prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
  – prawo do przeniesienia Danych Osobowych
  – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez Administratora,
  – prawo do wycofania zgody,
  – prawo wnieść́ skargę̨ w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 12. Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji Usług, a jeśli udzielili Państwo dodatkowych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.
 13. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 14. Szersze informacje znajdują̨ się̨ na naszej stronie Internetowej www.visage.pl.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: 15.10.2021r.
 2. Salon Visage  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacjach:
  a) zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulamin,
  b) zmiany cennika lub płatności,
  c) względów bezpieczeństwa,
  d) zmian w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
 3. Regulamin jest dostępny na stronie www.visage.pl i w Salonie Visage w widocznym i dostępnym miejscu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie spory między Klientem a Salonem Visage w pierwszej kolejności winny być rozstrzygane polubownie między Stronami.
 6. W przypadku braku porozumienia między Klientem a Salonem Visage spory zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwemu zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

Regulamin obowiązuje od dnia -15.10.2021